Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×

Produkter - Jordbruksbygge - Champinjonodling

Champinjonodling Tekniska data

Champinjonmarknad

Polen är en av världens största champinjonproducenter. Årligen produceras cirka 175 000 ton. Vid sidan om producenterna finns också konsultfirmor, tillverkare av odlingssubstrat, champinjonmycelium, täckningsprodukter och torv samt tillverkare av kyl- och ventilationselement samt firmor som arbetar inom bearbetning av svamp.

Odlingssystem

I Polen tillämpas två odlingssystem (med vissa variationer). Skillnaden består i hur odlingsfasen är uppbyggd. Det första systemet innebär att hela odlingen – från fas II, pastörisering av kompost – tar plats i samma utrymme. Det andra systemet innebär att olika faser: fas II – kontrollerad fermentation, fas III – inkubation, tillväxt av mycelium och skörd, sker i olika utrymmen. I Polen blir det allt vanligare att köpa odlingssubstrat efter fas II eller III. Substraten levereras i form och block eller i lös form och placeras med hjälp av plastmattor på odlingshyllor. Odlare fokuserar endast på odling och försäljning av champinjoner. Denna metod ger största skörd per kvadratmeter per år (30 – 32 kg handplockade champinjoner per 1m2 för varje odlingscykel vid 7,2 odlingscykler per år).

Förhållanden

Under hela projekterings- och byggprocessen måste man ta hänsyn till de specifika förhållanden som råder i champinjonodlingslokaler:

 • hög temperatur (70ºC), fuktighet (100% + ångtryck i en hög temperatur)
 • korroderande påverkan av vatten, som ständigt används i odlingen,
 • användning av kemikalier

Temperatur och fuktighet beror på vilken tillverkningsfas odlingen befinner sig i och därför är objektet utsatt för växlande temperatur och fuktighet.

Man brukar anta att en odlingscykel i en odlingslokal tar 60-64 dagar, räknat från fas III. Substrattemperatur varierar från 20°C (inluft 17ºC) under skörden till 29°C (inluft 23ºC) i regenereringsfasen. Luftfuktighet varierar beroende på odlingsfas från 75% till 95%. Under tillväxt av svampkroppar hälls vatten på golv och väggar för att behålla hög fuktighet.

En viktig faktor som påverkar champinjonodling är CO2, koldioxid, en komponent i luft och en ämnesomsättningsprodukt. Koldioxidhalten i luft är ca 350 ppm (0,035%) medan den i ett odlingsrum är mycket högre, t ex under inkubationsfasen uppgår den till 5000 ppsm (0,5%). Kritiska förhållanden för korrosionsskydd uppstår under en av odlingsfaserna, en så kallad tömning. Efter skörden tömmar man och värmebehandlar odlingen. Komposten och torvtäcket avlägsnas, komposten värmebehandlas (”kokas”) med ångan först. Först stängs och tätas alla inluft- och frånluftledningar varefter odlingsrummet fylls med ånga. Temperaturen måste hållas på 70°C under 12 timmar, sedan låter man rummet svalna till omgivningstemperatur. Uppvärmning till 70°C ska också ske gradvis. Hela processen, från uppvärmning, ”kokning”, kylning och tömning tar ca 3 dagar

Utrymmen i en champinjonodling

Champinjonodling består av följande utrymmen:

 • odlingsutrymmen med nödvändiga installationer och kommunikationskorridor,
 • pannrum,
 • packningsrum,
 • kylrum
 • sanitära rum och personalrum,
 • kontor,
 • lager för förpackningsmaterial,
 • septiktank.

Champinjonodling

Odlingsareal (totalyta på alla odlingshyllor eller odlingsemballage).

Ett odlingsrum måste förses med luftkonditionering samt utrustning för reglering av teknologiska parametrar, vilket innebär tilläggskostnader. Därför beslutar investerare att bygga odlingsrum vars ytor överstiger den vanligaste storleken på 200m2. Odlingsarealer på 300 – 400 m2 blir en ny standardstorlek. Det optimala anses 7 – 14 rum på 350 m2 och med odlingsytor i 4 plan.

En standardstorlek på ett odlingsrum är ca 185 m2 med följande innermått: bredd 6 m, längd 16,50 m, höjd 3,70 m. Totalvolym är ca 350 m3 och totalyta av väggar, innertak och golv – 360 m2.

Odlingsemballage på hyllor ställs i två 1,40 m breda rader. Centralgången är 1,20 m bred och sidogångar längs väggar är 1 m breda. Hyllorna placeras minst 1,0 m från odlingshusets korta vägg (skjutportar) och 2 meter från väggen mot korridoren. För en 13,50 m lång odlingshylla är odlingsarealen för 1 st emballage ca 18,90 m2. Hyllor i 5 plan och i 2 rader ger 189 m2 odlingsareal.

Odlingsarealen kan fördubblas genom att förlänga rummet till 30 m eller att ställa hyllor i 4 rader. Den senare lösningen är bättre. För ett 11 m brett rum uppgår odlingsarealen till 400 m2. För att öka arealen kan man även öka antalet hyllplan. Oftast används 5 plan, men hantering av 4 plan är mycket enklare och bekvämare för de anställda och kräver inte montering av sockel och säkerhetselement (enligt polsk lag). Rummets höjd och hyllornas bärande kraft ska vara dimensionerat för montering av 5 hyllplan dock rekommenderas montering av 4 hyllplan, särskilt i början av verksamhet. I senare skeden kan odlingsarealen ökas vid behov. Det mest förmånliga förhållandet mellan rummets volym och odlingsarealen är 1,85:1 eller 2:1.

Odlingsrum – väggar och innertak

Isoleringskrav som hittills angetts i litteratur gällande traditionella byggmaterial och U värde har varit 0,7W/m2K för väggar och 0,35W/m2K för innertak.

En väggkonstruktion som uppfyller dessa krav skulle t.ex. kunna bestå av siporexblock med cement och ett lager (12 cm) av tegel med 5cm luftspalt. För tak motsvarar det bjälklag av kanalbetong isolerade med cellplast.

Med beaktande av nya isoleringsnormer för ytterväggar till tillverkningsbyggnader där temperatur inomhus ti>16°C skulle ge U värde 0,45W/m2K för ytterväggar och 0,30 W/m2K för tak.

På grund av den unika tillverkningsteknologi, särskilt i s k „utrymmeskokningsfas” kan temperaturskillnaden mellan odlingsrum (70ºC) och omgivningen (-20°C) uppgå till Δt=90°C. Väggens värmeisolering d v s värmeflöde genom väggen vid den ovan nämnda temperaturskillnaden är ca 60 W/m2K. Med andra ord är värmeförlusten 50 kcal/m2 på en timme. Med hänsyn till den stora ytan av väggarna är förlusten stor men den förekommer bara under en kortare period, 3 dagar i varje cykel vilket innebär ca 21 dagar om året.

För att motverka den negativa påverkan använder investerare material med högsta isolerings- och antikorrosionsegenskaper. Sandwichskivor med polyuretankärna och ytskikt av stålplåt blir alltmer populära, både som vägg- och takmaterial.

Kommunikationskorridor

Kommunikationskorridor mellan odlingsrum ska vara 4 m bred (6 odlingsrum) eller 5 m bred (>6 odlingsrum). I små champinjonodlingar används korridoren även som packningsrum.

Packningsrum och kylrum

Packningsrummet är ett separat utrymme i stora champinjonodlingar. Det placeras oftast nära till kylrum, utrustning till vakuumkylning och lastramp.

Det rekommenderas att använda sandwichelement med metallytskikt och polyuretankärna.

Beläggning

Enligt PN-EN ISO 12944-2 „Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning. Del 2: Miljöklassificering” kan en champinjonodling kvalificeras som miljö C3 - Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar, som t ex matindustriobjekt. Enligt typgodkännande gällande sandwichelement BALEXTHERM i BALEXTHERM CH kan de två typer av skivor med ytskikt av förzinkat stål (zinkskikt Z275), organiska ytskikt: polyester SP25 eller pvc-skikt PVDF25 användas i miljöklasser C1, C2 i C3. Temperaturbeständighet på de två typerna av ytskikt är också tillräcklig för termisk desinfektion (70° ånga). Ytskikt SP25 tål temperatur upp till 80ºC, och PVDF25 till 110ºC. Rekommenderade kulörer är vit 9002 eller 9010, både invändigt och utvändigt. Under ett besök på en champinjonodling byggd 2003 av sandwichskivor med SP25 ytskikt konstaterades att skivornas korrosionsskyddsegenskaper var kvar. Enstaka korrosionspunkter på ytskikten hade uppstått på grund av mekaniska skador.

SKIVTJOCKLE

Sandwichelement väljs enligt anvisningar i kapitel Champinjonodling och samtitigt tas hänsyn till allmänna föreskrifter gällande projektering av objekt med stora värmeförluster där teknologiska processer sker i höga temperaturer. Enligt föreskrifter är den rekommenderade värmeisoleringsförmågan (värmeflöde) inte högre än 10 W/m2K. För att uppfylla denna föreskrift vid Δt=45° (temperatur inomhus +25°C, utomhus -20°C) kan champinjonodlingens ytterväggar utföras av BALEXTHERM ST100.

Med tanke på ovan nämnda regler har man bestämt följande skivtjocklekar för olika delar av en champinjonodling. Hänsyn har tagits även till högre värmeförlust under desinfektionsfasen:

Den slutgiltiga tjockleken av sandwichskivan bestäms som en kompromiss mellan tekniska krav och investerarens resurser. Genom att minska skivornas tjocklek kan man sänka bygginvesteringen på bekostnad av högre underhållskostnader i framtiden.

Montering

Undvik att skada ytskiktet på sandwichelement under monteringsskedet. Ifall skador har uppstått målas de över med renoveringslack. Alla skarvar mellan väggar och tak och skarvar mellan väggar och golv ska fyllas med monteringsskum. Som tilläggstätning ska även tätningsmassor appliceras mellan skivorna. Glipor mellan skivorna kan också fyllas med silikon (på insidan). Takskivor ska monteras med särskild noggrannhet, annars kan ångan komma ut från odlingsrummen under vintertiden.

 
created by Pixlab.pl